Υλικά Οικοδομών

Τσιμέντο

Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ (μαύρο και Λευκό) σε χαρτοσάκους των 50 kgr
Τσιμέντο υψηλής αντοχής ΤΙΤΑΝ σε χαρτοσάκους των 25 kgr

Άμμος


Άμμος Λατομείου
Άμμος Θαλάσσης ή Ποταμού

Γαρμπίλι – Χαλίκι - Σκύρα Λατομείου


Γαρμπίλι – Χαλίκι - Σκύρα Λατομείου
Ρυζάκι & Μαρμαρόσκονη
Αμμοχάλικο Οδοστρωσίας 3 Α
Οπτόπλινθους – Ελαφρόπλινθους (από Πορομπετόν)